Биоразнообразие и защитени територии КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Включва контрол върху: дейностите на собственици и ползватели на земи, гори и водни площи в ЗТ; прилагането на плановете за управление, поддържащите и възстановителните мерки за застрашени видове и местообитания в ЗТ; опазването на защитените диви растителни и животински видове, ползването на видове под режим на регулирано ползване на територията на РИОСВ -ПЕРНИК
Превантивен контрол
Проверки по спазване на режима на ЗТ изключителна държавна собственост:
 • Регулярно наблюдение на състоянието на ЗТ изключителна държавна собственост;
 • Регулярно наблюдение на състоянието на вековни дървета;
 • Изготвяне на ежегодни оперативни планове за профилактика и борба с пожарите.
Организиране и провеждане на мониторинг върху качеството на компонентите на околната среда в ЗТ, потенциални нови ЗТ и защитени зони:
 • Мониторинг на състоянието на защитени редки, ендемитни и реликтни видове от дивата флора и фауна;
 • Мониторинг на състоянието на естествените местообитания.
Изготвяне на становища за:
 • Отпускане на средства от екологични фондове и ПУДООС за проекти за екологичен туризъм, органично и екологосъобразно земеделие и животновъдство;
 • Реализиране на проекти от собственици и ползватели на земи, гори и водни площи в ЗТ;
 • Посещение с научна цел на резервати и поддържани резервати;
 • По постъпили в РИОСВ - ПЕРНИК инвестиционни предложения съгласно чл. 93 от ЗООС.
Контрол по изграждането на екологични обекти
Текущ контрол
 • Контрол върху дейността на собственици и ползватели на земи, гори и водни площи в ЗТ;
 • Контрол върху прилагането на плановете за управление в областта на научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица в ЗТ;
 • Контрол при прилагане плановете за действие на застрашените видове растения и животни, включени в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие;
 • Контролни проверки по спазване разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие за видове включени в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие – проверки по зоомагазини, тържища за живи растения и животни, работилници за препарариране и др.;
 • Контрол върху дейносттите с видове включени в приложенията на Конвенцията за търговия със защитени видове от дивата флора и фауна (CITES)
 • Контрол върху ползването на растителни и животински видове от Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие – охлюви, растения с декоративни качества, предмет на търговия и др.;
 • Контрол при спазване на специалния режим на диворастящите лечебни растения, чиито ресурси проявяват трайна тенденция към намаляване;
 • Контрол на дейността на билкозаготвителите в пунктове и складове за билки по отношение на вида и количеството им;
 • Контрол при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата;
 • Контрол на дейностите по Глава VІ от ЗБР;•Изготвяне на актове и санкции при констатирани нарушения на законовата уредба – Закон за опазване на околната среда, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за лечебните растения и подзаконовите нормативни документи;
Последващ контрол
 • Проверка по изпълнението на дадени предписания;
 • Проверка по изпълнение на условията в съгласувателни и разрешителни становища на МОСВ;
 • Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС;